top of page

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van REYM Webdesign, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80080804, gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, aan het adres Kortekamp 5, hierna te noemen: ‘REYM Webdesign’,

Domeinnamen

reymwebdesign.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan REYM Webdesign verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of bestellingen die u plaatst via de website. REYM Webdesign hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Zij verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). REYM Webdesign is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat uitsluitend zij bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Zij is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement legt zij uit welke gegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die REYM Webdesign verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer(s)

 • IP-adres van websitebezoekers

Doel en Grondslagen Verwerking Persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan REYM Webdesign verstrekt of niet door haar laat verwerken, kan REYM Webdesign u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u REYM Webdesign geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van REYM Webdesign. Daarnaast kan er op REYM Webdesign een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

REYM Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te informeren over wijzigingen van haar dienstverlening

 • U te contacteren in indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om diensten ter vergroting van de naamsbekendheid te verlenen

REYM Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan Derden

REYM Webdesign kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die REYM Webdesign met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op REYM Webdesign rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van REYM Webdesign, sluit REYM Webdesign een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. REYM Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten 3 de voorgaande situaties verstrekt REYM Webdesign uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële Doeleinden

REYM Webdesign kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld om u nader te informeren over haar dienstverlening op het gebied van jongleeracts, goocheltrucs, ballonnenshows en variété. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door REYM Webdesign ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een van bovenstaande websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

REYM Webdesign maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan REYM Webdesign hiermee haar website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor REYM Webdesign geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

 • Tracking cookies: REYM Webdesign plaatst cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek 4 aan onze website heeft REYM Webdesign u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Overige technologieën en technische tools waarvan REYM Webdesign gebruikt maakt: Google Analytics, Google Search Console, Lo Lodash, React, reCAPTCHA, RequireJS, TweenMax, webpack, Wix, Zepto

Inzien, Corrigeren of Verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien REYM Webdesign over digitale persoonsgegevens beschikt die zij óf met uw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die zij met u heeft gesloten uit te voeren.

Het voorgaande betekent dat u bij REYM Webdesign een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die REYM Webdesign van u bewaart in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reymwebdesign.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt REYM Webdesign u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. REYM Webdesign reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

REYM Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

REYM Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via REYM Webdesign (info@reymwebdesign.nl).

Cookies
bottom of page