top of page

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van REYM Webdesign, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80080804, gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. REYM Webdesign: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

b. Opdrachtgever: de wederpartij van REYM Webdesign;

c. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen REYM Webdesign en Opdrachtgever;

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop REYM Webdesign deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen (om ‘battle of forms’ te voorkomen).

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en REYM Webdesign zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3 REYM Webdesign is niet gebonden aan zijn aanbod, indien onverhoopt sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn offerte, catalogi, mailings, berichten op social media of op de website.

3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan REYM Webdesign opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop REYM Webdesign zijn aanbieding baseert.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten van dezelfde Opdrachtgever.

3.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van de dienst die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. REYM Webdesign garandeert echter niet dat de dienst volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is. Geringe, niet bedongen afwijkingen kunnen nimmer grondslag geven aan schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Deze aanvaarding dient digitaal of schriftelijk plaats te vinden.

 

Artikel 5 Verplichtingen van REYM Webdesign

5.1 Alle verbintenissen van REYM Webdesign voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. REYM Webdesign zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. REYM Webdesign kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft REYM Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden tegen de tussen REYM Webdesign en Opdrachtgever overeengekomen prijs.

 

Artikel 6 Verplichtingen van Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever vrijwaart REYM Webdesign voor eventuele aanspraken tot schadevergoeding afkomstig van derden, die als direct gevolg van de uitvoering van de overeenkomst direct of indirecte (gevolg) schade lijden en die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan REYM Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

6.3 REYM Webdesign is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien Opdrachtgever de door REYM Webdesign verlangde gegevens ter beschikking heeft gesteld. Extra kosten ontstaan doordat Opdrachtgever hieraan geen gehoor heeft gegeven, komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.4 Opdrachtgever is gehouden REYM Webdesign onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal REYM Webdesign Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 8 Prijswijziging en meerwerk

8.1 REYM Webdesign is bevoegd zijn tarieven aan te passen na het tot stand komen van de overeenkomst. Opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van tariefwijzigingen en de datum van inwerkingtreding. Indien de tariefwijziging tot gevolg heeft dat Opdrachtgever meer dient te betalen voor een dienst, dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 2 weken nadat hij in kennis is gesteld van de verhoging schriftelijk of via de e-mail te ontbinden, tenzij artikel 10.2 van toepassing is.

8.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst bij een tariefverhoging te ontbinden indien de tariefverhoging het gevolg is van een wettelijke maatregel, zoals de verhoging van de omzetbelasting.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Opdrachtgever dient de van REYM Webdesign ontvangen factuur bij vooruitbetaling te voldoen.

9.2 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan is Opdrachtgever, na door REYM Webdesign ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van REYM Webdesign op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4 REYM Webdesign is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de diensten op schorten, zolang de factuur niet (geheel) is betaald.

 

Artikel 10 Annulering

10.1 Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. Annulering dient te allen tijde één maand voor het eindigen van de contractperiode schriftelijk of per e-mail te geschieden. Onder 'één maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

10.2 Indien een overeenkomst minder dan één maand voor het einde van de contactperiode wordt geannuleerd, is Opdrachtgever aan REYM Webdesign annuleringskosten verschuldigd. Bij opzegging van de dienst zal REYM Webdesign de reeds gemaakte kosten voor het behoud van de volgende contractperiode in rekening brengen.

 

Artikel 11 Ontbinding en opschorting

11.1 REYM Webdesign is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

11.2 REYM Webdesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst REYM Webdesign omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.3 REYM Webdesign is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 REYM Webdesign kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

12.2 REYM Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat REYM Webdesign is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 REYM Webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.4 Indien REYM Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van REYM Webdesign beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van REYM Webdesign gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor het optreden aan Opdrachtgever is gefactureerd.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 REYM Webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van REYM Webdesign, onvoorziene storingen of defecten van apparatuur, het betrokken raken bij ongevallen daarvan en ziekte of arbeidsongeschiktheid van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt.

13.3 Ingeval van overmacht is REYM Webdesign bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal REYM Webdesign voor een vervanger zorg dragen of de uitvoering van de dienst verplaatsen.

13.4 Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 14 Klachten

Klachten met betrekking tot de dienst dienen direct na oplevering en uiterlijk binnen 14 dagen na de oplevering bij REYM Webdesign te worden ingediend, bij gebreke waarvan het klachtrecht is vervallen.

 

Artikel 15 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens Opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij REYM Webdesign voor de aanspraken ten aanzien van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien.

16.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door REYM Webdesign aan Opdrachtgever afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke berusten te allen tijde bij REYM Webdesign of zijn licentiegever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij REYM Webdesign daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 17 Slotbepalingen en forumkeuzebeding

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op elke overeenkomst tussen REYM Webdesign en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.4 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en REYM Webdesign zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van REYM Webdesign is gelegen.

bottom of page